Displaying extended context for query match in text 100
    

mheang !
 
Thig Granndaich gu ro thàrtarach , Neo fhad - bheirteach do d ' champ Air phrioblosgadh gu cruadal , Gu snaidheadh cheann , is chluas diu ; Cho nimheil ris na tìgeribh Le feachdraidh dian - mhear , dàn ' , Chuireas iomad fear le sgreadail , ' S a bhreabadaich gu làr .
 
Thig a rìs na Frisealaich , Gu sgipi le neart garbh ; Na seòchdaibh fìor - ghlan , togarrach , Le fuathas bhlàr nach bogaichear ; An còmhlan fearradha , cosgurach , ' S mairg neach do nochd iad fearg ; A spuir ghlas aig dlùs an deirich Bi ' dh nan éilean dearg .
 
Nan gasraidh ghaisgeil , lasgurra , Thig Lachunnaich gun chàird ,

[TD 103]

Na saighdean dearga puiseanda ; Gu claidheach , sgiathach , cuinnsearach ; Gu gunnach dagach , ionnsaichte , Gun chunntais ac ' air àr ; Dol nan deannamh ' n aodainn pheileir , Teachd o theine chàich .
 
Gabhaidh pàirt do t - iorghaills ' Clann - Iomnhuinn ' s oirdheirc càil ; Mar thuinn ri tìr a sior - bhualadh ; No bile lasrach dian - loisgeach ; Nan treudan luatha , fior - chonfach , Thoirt

Powered by CQPWeb