Displaying extended context for query match in text 167
    

Innsidh mis do dh ' iomadh fear , ' S an rannuidheachd ' n uair chluinnear i , Gu bheil i air a cumail As na h - uile àite follaiseach , Le ballanaibh is cuinneagaibh , An iomallaibh nam mullaichean , Am bliadhna ' s i gu muladach , Na h - uile la ' n a h - aonar .
 
Seall sibh air a ' cheannaidheachd , &c .
 
Iseabail Nic - Aoidh , &c .
 


[TD 75]

ORAN Air fear faoin , salach , neo - mheasail , agus a bha ro ghionach , glamhaireach .
 
AM brochan bhios aig Dòmhnull , Cha neònach esan bhi salach , Oir bithidh e le ' chrògaibh , An còmhnuidh toirt dheth na barraig .
 
Hei ' m fear dubh , ho ' m fear dubh , Hei ' m fear dubh feadh a ' bhaile ; Hei ' m fear dubh , ho ' m fear dubh , Hei ' m fear dubh feadh a ' bhaile .
 
Sùilean mar an cù aig ' , A ' s lùthan mur bhios air searrach ; Co nach gabhadh daoch Roimh an aogas a th ' air a ' bhalach .
 
Hei

Powered by CQPWeb