Displaying extended context for query match in text 102003
    

i dhuinn a corp a reubadh ' n a bhloighdean mur tig fianuis gu ' r diteadh á duthaich

[TD 104]

eile ; agus gu ' m bi comh - chaidreamh aice an nochd ris a ' bhan - mhoraire nach maireann .
 
Ciod a tha a ' bhuidseach ifrinneil a ' ciallachadh ?
 
” “ Tha e do - thuigsinn dhomhsa , ” arsa Eidirdeil , “ ciod a tha i a ' ciallachadh ; ach tha mi a ' lan - thuigsinn nadur na casaid a thog i ' n ur n - aghaidhse .
 
Agus bu shona ' bhithinn an nochd na ' m bithinn saor o amharus gu ' m faod i bhi fior .
 
Coma co dhiu , tha e furasda gu leoir dhuinn feitheamh gu ceann nan tri laithean , gus am faic sinn an tig no nach tig an fhianuis dhiomhair ud mu ' n d ' thug i sanas dhuinn .
 
Agus mur tig , an deigh sin , bheir sinn a ' ghaorsach gu breitheanas .
 
” “ Faodaidh i dol as oirnn mu ' n tig an t - am sin , ” arsa Carnach .
 
“ Thuig mi air a cainnt

Powered by CQPWeb