Displaying extended context for query match in text 400101
    

h - abairtean “ tha an là ann ” agus “ tha i soilleir ” ' nan comharran air probaisein .
 
Tha gach probaisein fìor no ain - fhìor .
 
An uair a tha an t - abairt “ tha an là ann ” ' na chomharradh air probaisein fìor tha an t - abairt “ tha i soilleir ” cuideachd ' na chomharradh air probaisein fìor .
 
Gu dearbh tha an t - abairt “ Ma tha an là ann tha i a - réisd soilleir ” ' na chomharradh air probaisein fìor .
 
Nis tha an t - abairt deireannach baralach .
 
Tha sinn a ' saoilsinn gu bheil i ' na comharradh air probaisein fìor .
 
Cha b ' urrainn do latha a

[TD 71]

bhith dorcha .
 
Tha an là ann nuair a tha a ' ghrian a ' deàrrsadh agus tha solus ann .
 
Tha sinn ag amharc a - rithist air a ' chumadh “ Cpq ; ach p , an lorg sin q ” .
 
Tha gach argumaid leis a ' chumadh seo tàbhachdach .
 
An uair a tha Cpq agus p ' nan comharran air probaisein fìor tha q ' na chomharradh air probaisein

Powered by CQPWeb