Displaying extended context for query match in text 400075
    

a ' seinn anns an aon suidheachadh — ach chan eil a ' cheist buileach cho duilich dhàsan .
 
Am bu chòir do cheòl na Gaidhealtachd a bhith feuchainn ris na fasanan ùra leantainn ?
 
Tha eagal air tòrr a dhaoine ma thachras seo nach bi ceòl Gaidhealach ann fada — gun tig an latha nach aithnichear ceòl nan Gaidheal bho cheòl sam bith eile .
 
Bad sam bith a bheil dà chultur an achlaisean a chéile mar a tha Bheurla ' s a ' Ghàidhlig , tha e buailteach gum bi an cultur as laige de na dhà ro amharasach mu an fhear eile agus ro chùramach nach téid a shlugachdainn suas .
 
Tha an dualchas againne ro aosda is ro làidir ' s gun leig a leas cus uallach a bhith oirnn dha thaobh : tha e comasach air ionnsachadh bho sheòrsaichean ciuil eile gun ghéilleadh buileach dhaibh .
 
Faodaidh sinn misneachd a ghabhail bho mar a dh ' éirich do cheòl daoine dubha Ameireaga .
 
Tha ceòl - dùthchais mìorbhuileach aig na daoine seo .
 
Nise , chan e mhàin gun do shàbhail an ceòl seo bho bhith air a shlugachdainn suas ann an ceòl na Roinn Eòrpa

Powered by CQPWeb