Displaying extended context for query match in text 102004
    

' innseadh iad c ' arson .
 
Teagaisgidh ar Bardachd ' s ar Sgeulachdan le eisempleir ; is ann ' n ar Sean - fhocail a mhain a gheibh sinn comhairle agus aobhar na comhairle .
 
Ann an rathad aoidheachd ' us fialachd tha mi meas gu ' n deach ar Cleachduin os cionn ar Teagaisg .
 
Tha e gun teagamh fior gu bheil na feartan so air an cliuthachadh gu minic agus gu mor ; agus gu bheil dimeas ' us tair air a ' dheanamh air an atharrach : “ Bheirinn cuid oidhche dha ged bhiodh ceann fo achlais ; ” “ Fialachd do ' n fhogarrach ' us cnamhan briste do ' n eucorach ; ” “ Bithidh sonas an lorg na caitheamh ; ” “ Tha teid ni sam bith ' s an dorn dhuinte ; ” “ Is maith a sheoladh an rathaid am fear nach bi maith air an aoidheachd ; ” “ Is olc an t - aoidh is misd ' an tigh ; ” “ Suidh gu h - iosal ' us diol gu h - uasal ; ” — cha b ' urrainn a bhi na b ' fhearr na so .
 

Powered by CQPWeb