Displaying extended context for query match in text 218002
    

maithriu flaith forro co brath , ocus do bert da mna dec forcraidi badar oc macaib Milead aro bate a fir is in fairrge tiar ar aen re Donn conad do fearaib h - Erind flaith for Cruithnib o sin dogres .
 
” ( 2 ) Tha ' n t - atharrachadh Breatunnach air an t - sean - sgeul so mar a tha e air a sgrìobhadh ' s na leabhraichean a bhuineas do Eirinn , ged a bha na Breatunnach a ' tagradh gu ' n d ' thàinig na Cruithnich à Sythia .
 
Thàinig Ruairidh Rìgh nan Cruithneach à Sythia le cabhlach dh ' ionnsuidh Alba , agus thug e ' mach a ' bhuaidh ; ach a réir an t - sean - sgeul so , fhuair na Cruithnich am mnathan o mhuinntir na h - Eirinn , do bhrigh nach b ' àill le na Breatannaich am mnathan féin a thoirt seachad do choigrich ' s do Ghoill .
 
Tha so a ' cur an céill , gu dearbh , gu ' n robh linn ann an Eirinn an uair a bha athaireachd neo - chinnteach .
 
Thug sean mhuinntir na h - Eirinn gu minic

Powered by CQPWeb