Displaying extended context for query match in text 100
    

bhiodh am bàs orm , Gun neart , gun àdh , gun tuar , A Rìgh nan dùl a chuir do chábhlach , Oirn ' thar sáil ' le luathas .
 
O !
 
tog do bhaideil àrda , Chaol , dhionach , shar - gheal nuadh , Ri d ' crannaidh bì - dhearg , làidir , Gu taisdeal nan tonn gàireach ; Tha Æolus ag raitinn Gu ' seid e rap - ghaoth chruaidh , O ' n aird an ear ; ' s tha Neptun dìleas , Gu mìneachadh a chuain .
 
' S bochd ata do chàirdean Aig ro mhead t - fhàrdail uainn ; Mar àlach mhaoth gun mhathair ; No beachainn breac a ghàraidh , Ag sionnach ' n déis a fàsachd ' , Air ' fàilinn feadh nam bruach .
 
Aisig cabhagach le d ' chabhlach , ' S leighis plàidh do shluaigh .
 
Tha na dée ann an deagh rùn dut ; Greas - ort le sùrd neo - mharbh , Thar dhronnaig nan tonn dù - ghorm , Dhruim - robach , bharr - chas , shiubhlach , Ghleann - chlaghach , cheann - gheal , shù - dhlù , Na mothar chul

Powered by CQPWeb