Displaying extended context for query match in text 102006
    

cur , &c .
 
Gu ' n d ' thug sud orm briosgadh ; ' S mor is misde mo shnuadh e !
 
Gu ' n d ' thug , &c .
 
' N uair nach d ' fhuaras thu agam , A lub ghasda ' n robh suairceas .
 
B ' og , finealta , deas thu — Bian glas air do ghualainn .
 
' S tric a chuir thu gu storas .
 
Is e cota ' n daimh ghruamaich , Le gunna bheoil thana , Chuireadh sgainneart o luaidhe ; Nach do dhiult a - riabh teine Ri eilid nam fuar - bheann ; No ri damh a ' chinn cabraich , No ri Lach a ' chinn uaine .
 
No ri fìr - eun a ' chreachainn , ( ' S tu nach cleachdadh dhaibh suimhneas !
 
) No sionnach na sgarnaich — ' S e nach tearnadh o d ' luaidhe .
 
Lub ur thu Chloinn - Chaluim , ' S gu ' m bu bharraicht measg sluaigh thu .
 
Gur Lochanach fior thu , ' S mo is miste ' m Frì bhuait thu .
 
Laidh gruaim air Mac - Cailein ' N uair a dh

Powered by CQPWeb