Displaying extended context for query match in text 218002
    

Tha e cinnteach , mar sin , gu ' n robh am beachd a bha aig Sir Francis air a bhunadh air an t - sean - sgeul mu Chruithne agus a mhic .
 
Thugamaid fainear a nis an sean - sgeul sin .
 
Is e so bunadh nan Cruithneach a réir an eachdraidhean féin : — “ Cruithne mac Cinge , mic Luchtai , mic Parrthalan , mic Agnoinn , mic Buain , mic Mais , mic Fathecht , mic Iapeth , mic Noe .
 
Ise athair Cruithneach , ocus cet bliadhna do irrighe .
 
“ Secht meic Cruithneach annso .
 
i .
 
Fib , Fidach Fodla , Fortrend cathach , Cait , Ce , Cirigh .
 
Et Secht randaibh ro roindset in fearand , ut dixit Columcille , “ Moirsheiser do Cruithne clainn Raindset Albain i secht raind Cait , Ce , Cirig , cethach clan Fib , Fidach , Fotla , Fortrenn ' .
 
” ( 1 ) Is e cinnteach gu bheil an t - atharrachadh Eirinnach air an t - sean - sgeul so ag eadar - dhealachadh gu mòr an ni sin a chaidh ainmeachadh mu thràth .
 
Is e mar so : —

Powered by CQPWeb