Displaying extended context for query match in text 160004
    

cheud thighe , arsa Iehobhah Dia nan sluagh : agus anns an àite so bheir mise sìth , deir Iehobhah Dia nan sluagh .
 
10 ¶ Air a ' cheathramh là fichead do ' n naothamh mios , ann an dara bliadhna Dhariuis , thainig focal Iehobhah le Hagai am fàidh , ag radh ; 11 Mar so deir Iehobhah Dia nan sluagh , Feoraich a nis do na sagartaibh , mu ' n reachd , ag radh , 12 Ma ghiulaineas aon feoil naomh ann an sgiobul a thrusgain , agus gu bean a thrusgan ri aran , no brochan , no fion , no ola , no biadh sam bith , am bi sin naomha ?
 
Agus fhreagair na sagairt , is thubhairt iad , Cha bhi .
 
13 An sin thuirt Hagai , Ma bheanas aon a ta neo - ghlan le corp marbh ri aon air bith do na nithe so , am bi sin neo - ghlan ?
 
Agus fhreagair na sagairt , is thubhairt iad , Bithidh e neo - ghlan .
 
14 An sin fhreagair Hagai , agus thubhairt e , Is amhuil a bha an sluagh so , agus is amhuil a

[TD 347]

Powered by CQPWeb