Displaying extended context for query match in text 102004
    

do ' n chuid bu bheairtiche de na tuathanaich .
 
Bha Eoineachan air an fheadhain bu mhurraiche dhiubh , agus turus a chaidh e phàidheadh a mhàil thug e leis á Cinntàile mulchag chàise fo ' achlais .
 
Bha fhios aige gu ' n rachadh e thun a ' bhùird ; agus , ma ta , an uair a shuidh iad aig am biadh , a h - uile onoir a gheobhadh Eoineachan , ' s an uair a thaitneadh rud sa bith ris air leth , bheireadh e pòg do ' n mhulchaig a bh ' aige fo ' achlais .
 
Dh ' fhaighnich Mac - Coinnich dh ' e ciod a bha e dianamh mar sid .
 
Thuirt Eoineachan gu ' n robh e ' toirt urraim do ' n mhulchaig — gur h - i thug an sid e — gu ' n robh ceatharnach a mach nach robh ann an àite riabh nach gleidheadh e ball - airm dha fhein .
 
Dh ' iarr an sin Mac - Coinnich air an luchd - fhrithealaidh rùm àraidh

[TD 147]

a réiteachadh , agus gun ni fhàgail ann air an cuireadh duine a làmh , los nach biodh dòigh aig

Powered by CQPWeb