Displaying extended context for query match in text 160002
    

fad uaith .
 
( 4 ) mo lorg - sa .
 
( 5 ) Agus phill e , agus dh ' imich e .
 
Eabh .
 
( 6 ) aon uair an so agus aon uair an sud .
 
Eabh .
 


[TD 270]

II .
 
RIGH .
 
CAIB .
 
V .
 
leatha a mac , agus chaidh i mach .
 
38 Agus phill Elisa gu Gilgal , agus bha gorta san tìr , agus bha mic nam fàidh ' nan suidhe fa chomhair : agus thubhairt e r ' a òglach , Cuir air a ' phoit mhòr , agus bruich brochan do mhacaibh nam fàidh .
 
39 Agus chaidh aon a mach do ' n achadh a thional luibhean , agus fhuair e fionain ( 1 ) fhiadhaich , agus thionail e dhith dearcan ( 2 ) fiadhaich , làn fhalluinge , agus thàinig e agus ghearr e sìos iad anns a ' phoit bhrochain ; oir cha b ' aithne dhoibh iad .
 
40 Agus thaom iad a mach do na daoinibh gu itheadh ; agus an uair a bha iad ag itheadh do ' n bhrochan , ghlaodh iad , agus thubhairt iad , Bàs anns a ' phoit

Powered by CQPWeb