Displaying extended context for query match in text 102002
    

ach tha fhios agaibhse , ' an gnothach a tha ' n earbsa ris na h - uile fear gu ' m bi e fada gu dean -

[TD 362]

amh ; ' ach n ' an cuireadh sibh fein ( leis gach ni math eile ' tha sibh a ' deanamh ) mu ' thimchioll , cha chreid mi nach aontaicheadh gach duine ' s an sgireachd leibh ; agus ged a bha mis a ' labhairt an diugh mar bha mi , mar bu dùth do sheann duine , a chunnaic iomad atharrachadh ' s an duthaich , cha bhithinn air deireadh ' s a ' chuis sin .
 
Mo bheannachd leibh a Mhinisteir , agus gu ma math a theid sibh dhachaidh , agus cha bhi ' n t - each donn fada ' g a dheanamh .
 
I .
 
M ' L .
 
SGEULACHD AIR MAC - AN - RUSGAICH .
 
( Air aghaidh o ' n aireamh mu dheireadh .
 
) ' N a dheigh sin chaidh Mac - an - Rusgaich a chur gu bhi ' n a ghille aig famhair a bha dona d ' a sheirbheisich .
 
Rainig Mac - an - Rusgaich am

Powered by CQPWeb