Displaying extended context for query match in text 400044
    

— cho searbh ri uighean fhaoileag .
 
Chan eil an còrr ri “ ràgh .
 
” P .
 
S .
 
1 .
 
Chan eil e furasda ùghdar na h - Eachraidh Chronaichte a lorg aig a latha ' n diugh ach feumar aideachadh follaiseach a dhèanamh do na fir - deasachaidh agus do na leughadairean — ma tha gin ann — nach biodh e comasach , ás aonais na h - eachdraidh luachmhoir so , a sgialachd a chur air pàipear .
 
2 .
 
Ma tha neach sam bith ann am Baile - na - Staoine no anns an nàbaidheachd amharasach gu bheil e a ' faicinn a dhealbh fhéin anns a sgialachd , chan eil e a ' mealladh duine air thalamh ach e fhéin .
 
[ Sanasan ]

[TD 413]

[ Dealbh ] TEINE CEANN FOID le Ailean Caimbeul MacGilleathain Eadar - theangaichte le Pol MacAonghais

[TD 414]

Teine Ceann Foid EARRANN IV Portrigh air an Oidhche NUAIR a fhuair sinn am bàta fo sheòl ' s a thog sinn a - mach ris a ' ghrìpe uabhasach ud , bha mi fhìn glé thaingeil gur e Màrtainn a bh ' aig an stiùir , seach duin ' eile de '

Powered by CQPWeb