Displaying extended context for query match in text 100
    

do chùis : Bi ' dh là eile ga dheuchainn ' S tus ' ad laidhe gun éisdeachd fo ' n ùir .
 
B ' iad mo ghràdh na cuirp gheala Bha gu fiùghantach , fearail , neo - chrìon , ' S mairg a chunnaic ' ur n - uaislean Dol fo bhinn ' ur luchd - fuatha gun dion ; Ach nam bitheamaid ' nar n - armaibh Mu ' n do chruinnich an t - sealg air an tìr , Bhiodh luchd chòtaichean dearga Gun dol tuilleadh do dh ' armailt an rìgh .
 
Cha robh gnothach aig léigh ' Dhol a leigheas nan creuchd nach robh slàn , A ' call am fala fo ' n leintean Bha na fir bu mhor féil ' ri luchd - dhàn ,

[TD 80]

Nam b ' e cothrom na Féinne Bhiodh eadar sibh fein ' s clanna Ghall , Bhiodh eoin mholach an t - sléibhe Gairsinn salach air chréabhagan chàich .
 
Cha b ' e cruadal an cridhe Thug dhaibh buannachd aìr buidheann mo rùin , Tilgeadh luaidhe na cithibh ' S sibh mo thruaidh !
 
gun fhios air a chùs : Eadar uaislean a ' s mhithibh Gun

Powered by CQPWeb