Displaying extended context for query match in text 160001
    

féin ; oir tha mi fann ; uime sin thugadh Edom mar ainm air .
 
31 Agus thubhairt Iacob , Reic rium an diugh do chòir - bhreith ( 7 ) .
 
32 Agus thubhairt Esau , Feuch , tha mi dlù ( 8 ) don bhàs ; agus ciod an tairbh ' a tha ' sa ' chòir - bhreith so dhomhsa ?
 
33 Agus thubhairt Iacob , Mionnaich dhomhsa ' n diugh ; agus mhionnaich e dha : agus reic e chòir - bhreith re Iacob .
 
34 ' An sin thug Iacob do Esau aran , agus brochan do ghall - pheasair ( 9 ) ; agus dh ' ith e agus dh ' òl e , agus dh ' éirich e , agus dh ' fhalbh e roimhe : mar so rinn Esau dì - meas air a chòir - bhreith .
 
CAIB .
 
XXVI .
 
AGUS bha gorta ' san tìr a bharrachd ( 10 ) air a ' cheud ghorta bha ann an laithibh Abrahaim : agus chaidh Isaac gu Abimelech righ nam Philistineach , do Gherar .
 
2 Agus dh ' fhoillsich an Tighearn e féin dha , agus thubhairt e , Na rach

Powered by CQPWeb