Displaying extended context for query match in text 102002
    

a ' chabhsair , a ' spaisdearachd ' s a ' glaodhaich fad na h - oidhche .
 
An cluinn thu ' n drast e ?
 
Gu dearbh a fhleasgaich , mar thuirt am mada - ruadh ris an fheannaig , “ Cha toir do cheol á cuideachd thu .
 
” Cha ' n ' eil do ghuth ach reasgach , agus cha ' n nar dhuit ; cha ' n iongantach thu bhi sgith de ' n chabhsair ; agus gu dearbh tha mi fein ann .
 
Tha mi co bruite sgith an nochd fein ' s ged a bhithinn a ' siubhal a ' mhonaidh fad seachdain .
 
FIONN .
 
— Cha d ' rinn mi fhein moran coiseachd an diugh ; bha eagal orm , gu ' n caillinn mo rathad , agus cha do leig mi ' n t - each - odhar as mo shealladh fad an latha , am fad

[TD 297]

' s a bha mi ' ceannach trealaich bheaga do ' n teaghlach .
 
PAR .
 
— Cha b ' e sin domhs ' e .
 
Cha deachaidh stad air mo chois .
 
Cha bhi mi ' n Glaschu an da la so a

Powered by CQPWeb