Displaying extended context for query match in text 218001
    

na h - Alba is beurla na h - Eireann , araon seo agus sin “ a ' leasachadh fhoghluim na fìrinne nèamhuidh ” .
 
Ach gu bheil Ghàilig na h - Alba ' s Ghàilig na h - Eireann gu fìor ' nan aon cainnt , ged nach urrain do mhuinntir na h - Eirinn ' s do mhuinntir na h - Alba daonann a bhith tuigsinn a chéile .
 
Bha ' pàganachd na h - Alba , ' s a ' pàganachd na h - Eirinn ' na h - aon phàganachd .
 
Mur ' eil an teanga Cruithneach ' na Gàilig , ciamar tha e a tachairt gu bheil moran àiteain - meannan ann an Eirinn ris an abrar “ Pictish ” leis an Oll .
 
Mac Bheathainn , ' s a chàirdean - sa ?
 
Tha moran bhriathran Chruithneach — ainmeannan - àiteachan — ann an Eirinn , agus , a réir Oll .
 
Mac Bheathainn , tha iad sin far nach robh na Cruithneaich riamh ann .
 
BARPA .
 


[TD 270]

THE AFFAIR OF THE LITTLE SPOTTED DOG [ Beurla ]

[TD 277]

[ Beurla ]

[TD 278]

[ Beurla ] QUAINT INGLIS [ Beurla ]

[TD 283]

[ Beurla

Powered by CQPWeb