Displaying extended context for query match in text 100
    

nan arm sgaiteach ' s an stri .
 
Gu ' n robh aigne duin ' uasail Aig a bhail ' agus uaithe a ' d ' chòir , Cha b ' i ghéire gun tuigse Bha sa bheul bu neo - thuisliche glòir ;

[TD 79]

Ceann na céille ' s na cuideachd Rinn na h - eucoraich cuspair dheth t ' fheoil : Cha b ' e ' m breugair ' a mhurtadh Le luchd shéideadh nam pluicean air stòl .
 
Ach fear mòr bu mhath cumadh , Bu neo - sgàthach an curaidh gun ghiomh , Cha robh barr aig mac duine ort Ann an àilleachd , ' s an uirigleadh cinn : Anns a bhlàr bu mhath t - fhuireach Chosnadh làrach , a ' s urram do ' n rìgh ; Mo sgread chràiteach am fulachd !
 
A bha ' n taigh chlàraidh ' n robh furan nam pìos .
 
Cha robh do chridhe mar dhreagon Tarruinn slighe na h - eacoir a ' d ' churs , ' S tu le d ' chlaidheimh ag éiridh As leth t - athar ' s rìgh Seumas a chrùin : ' Taid an Albuinn ' s an Eirinn ,

Powered by CQPWeb