Displaying extended context for query match in text 160001
    

mar ainm air : agus bha Isaac tri fichead bliadhna dh ' aois , ' nuair a rugadh iad .
 
27 Agus dh ' fhàs na gillean ( 2 ) ; agus bha Esau ' na shealgair seòlta , na fhear machrach ; agus bha Iacob ' na dhuine coi ' - lionta ( 3 ) , a ' gabhail còmhnuidh ' am bùthaibh .
 
28 Agus ghràdhaich Isaac Esau ( 4 ) , a chionn gu ' n d ' ith e d ' a shithinn ( 5 ) ; ach ghràdhaich Rebecah Iacob .
 
29 Agus bhruich Iacob brochan : agus thàinig Esau o ' n mhachair , agus e fann ( 6 ) .
 
30 Agus thubhairt Esau re Iacob , Leig dhomh itheadh , guidheam ort , do ' n bhrochan dearg sin féin ; oir tha mi fann ; uime sin thugadh Edom mar ainm air .
 
31 Agus thubhairt Iacob , Reic rium an diugh do chòir - bhreith ( 7 ) .
 
32 Agus thubhairt Esau , Feuch , tha mi dlù ( 8 ) don bhàs ; agus ciod an tairbh ' a tha ' sa ' chòir - bhreith so dhomhsa ?
 

Powered by CQPWeb