Displaying extended context for query match in text 102002
    

am bheil coire nach beag air a cur as leth nan Eaglaisean Gaidhealach anns a ' bhaile so airson an dearmad a tha iad a ' deanamh air an dleasdannas .
 
Shaoileadh neach , o ' n chunntas a tha air a thoirt seachad , gu ' m bheil na minstearan , na missionaries , agus na foirfeich Ghaidhealach anns a ' bhaile so cho leisg ' s a tha ri ' fhaotainn , agus na maoir - eaglais cho gruamach ri madraibh crosda .
 
Na ' m b ' e so uile na bha air a radh , cha bhithinn a ' cur dragh

[TD 273]

oirbh a thaobh na cuise ; oir dh ' fheudadh an gnothuch a bhi air ' fhagail gu breith na muinntir a tha mion - eolach air luchd - dreuchd nan eaglaisean Gaidhealach , a ' s air an obair a tha iad a ' deanamh ; ach tha ni ' s miosa na so air a radh mu ' n deibhinn ; tha e air a radh gu ' m bheil foirfeich aca a tha , cha ' n e mhain na ' n osdairean , ach ' n am misgearan , agus '

Powered by CQPWeb