Displaying extended context for query match in text 400101
    

tha i a - réisd soilleir ; ach tha an là ann , an lorg sin tha i soilleir ” .
 
Tha an seo argumaid agus tha an cumadh aig an argumaid mar seo “ Cpq ; ach p , an lorg sin q ” .
 
San àite seo tha na litrichean p agus q a ' taisbeanadh rùman .
 
Chan eil na rùman falamh agus feumaidh sinn probaisean a shuidheachadh an àite p agus q .
 
Tha C dàimheil agus feumaidh sinn probaisein a shuidheachadh an àite Cpq cuideachd .
 
Ach dè seòrsa rud probaisein ?
 
Chan e probaisein abairt ged a dh ' fhaodadh abairt tagrach a bhith ' na chomharradh air probaisein .
 
Tha na h - abairtean “ tha an là ann ” agus “ tha i soilleir ” ' nan comharran air probaisein .
 
Tha gach probaisein fìor no ain - fhìor .
 
An uair a tha an t - abairt “ tha an là ann ” ' na chomharradh air probaisein fìor tha an t - abairt “ tha i soilleir ” cuideachd ' na chomharradh air probaisein fìor .
 
Gu dearbh tha an t - abairt “ Ma tha an là ann tha i

Powered by CQPWeb