Displaying extended context for query match in text 102004
    

thuirt am fear a bha ' m muigh rithe , i thoirt bìdh do ' n ghille bhochd so ; agus co am fear a bh ' ann ach fear an tighe .
 
Thuirt a ' bhean , Ciod e an gille bochd a th ' agad an sin mu ' n àm so dh ' oidhche , nach ' eil fhios agad nach b ' urrainn biadh a bhi bruich agamsa cho anmoch ' us so .
 
Ach , arsa fear an tighe ri Iain , Ciod e an coileach a th ' agad an sin fo d ' achlais ?
 
Tha , ars ' Iain , fiosaiche .
 
' S e ' n coileach so tha ' g am chumail suas le ' chuid fiosachd .
 
Cha b ' fhada gus an d ' thug Iain bruthadh air a ' choileach fo ' achlais , agus leig an coileach neo - choireach gog as .
 
O , ciod e tha ' n coileach ag ràdh an dràst , arsa fear an tighe .
 
Tha e ' g ràdh , ars ' Iain , gu ' m bheil am preas beag ud thall lom - lán bìdh .
 
Am bheil

Powered by CQPWeb