Displaying extended context for query match in text 100
    

s e tinn , Breth Mhic - Samhain air saoidhean , Tigh ' nn a ghleachd ruinn a thaobh cùl ar cinn .
 
A Rìgh !
 
fheartaich na gréine Tha ' n cathair na féile , dean sìth , Ri cloinn an fhir a bha ceutach , Nach bu choltach ri féile fir chrion ; ' N uair a thogta leat bratach , Croinn chaola , fraoch dait ' , agus pìob , Bhiodh mnai ghaoil , le fuaim bhăs A ' caoi laoich nan arm sgaiteach ' s an stri .
 
Gu ' n robh aigne duin ' uasail Aig a bhail ' agus uaithe a ' d ' chòir , Cha b ' i ghéire gun tuigse Bha sa bheul bu neo - thuisliche glòir ;

[TD 79]

Ceann na céille ' s na cuideachd Rinn na h - eucoraich cuspair dheth t ' fheoil : Cha b ' e ' m breugair ' a mhurtadh Le luchd shéideadh nam pluicean air stòl .
 
Ach fear mòr bu mhath cumadh , Bu neo - sgàthach an curaidh gun ghiomh , Cha robh barr aig mac duine ort Ann an àilleachd , ' s an uirigleadh cinn : Anns a bhlàr

Powered by CQPWeb