Displaying extended context for query match in text 143
    

' s mhathairaibh , Air an aileasach th ' sochdair , Chuireadh gairradh a ' s cairdeas , Eidair clair agus poitean , Thar am b ' fhosgaireach gaire , ' N uair a smaladh tu bhochdin , Thainig forsdan an aigh ort , Ni u àrach , is Doctair .
 
Cha bhi coigreach a ' d ' fhardoich , Ann an aileadh na mosaich ,

[TD 100]

Cha ' n e ochan !
 
do chanan , Tha do lamh air a fosgladh ; Cha b ' u coltas do nabaidh , Ann an slanachadh lotean , Mar tha ' m brochan gun taileasg , A chumas brath ' roil a ghorsda ' .
 
ORAN Do dh ' Each Oag lag , air dha bhi na leanabh altrum aig Gille Soghbhail .
 
AIR FONN — Cabbar Feigh .
 
ANIOS o tha mi m ' aonar , ' S gun aon duine cuidir rium , Gur teann nach seinn mi ceol , Air an oag alir iongataich , ' N uair bheir mi ' mach a ' stapla ' u , ' S a chaireas mi pillean ort , ' S leat uthram reis na Galltachd , ' S le ceann srian cha

Powered by CQPWeb