Displaying extended context for query match in text 102002
    

dioghbhàile .
 
( i ) ' S dàna leam Conn bagradh ort , ' S air Clanna Morna gu h - uile ; Nach buineadh tu ' n ceann deth gu fearail , Mar rinn thu de ' athair roimhe .
 
” “ Dheanainnse sin duitse , Fhinn , Fhir nam briathra blàtha , ( j ) binn , Chur gach fuath ' s falachd ( k ) air chùl , ' S gu ' m biomaid uile dh ' aon rùn .
 
Ged mharbhadh tu m ' Fhéinn uile , Gu dìothachadh ( l ) an aon duine , Bhithinn féin ' s mo threuna leat , A rìgh na Féinne gu d ' chabhair .
 
” Gluaisidh ( m ) Goll ' n a chulaidh chruaidh , Ann am fianuis a ' mhòr - shluaigh ; Bu gheal dearg gnùis an fhir , ' N a thorc garg dol an tùs iorghuill .
 
( n ) Shuidhich iad an sin na cip - chat ha , ( o ) A dhol a thabhairt an àrd latha ; ' S na h - àirm sheunta a bha ' m braid , ( p ) Thog Mac Morna mìleanta ( q

Powered by CQPWeb