Displaying extended context for query match in text 100
    

bhuat mi , Ach saighead chruaidh a bhàis .
 
Tha moran de luchd aimlisg , ' S a sheannachais an droch sgeòil , An chridheacha mar phuisean , Cha chuimhnich iad air chòir , Ach na creid an sgeula ; Ma gheibh a ' chléir oirn còir , ' S ma dh ' fhanas sinn bho chéile , ' S i ' n éigin a bheir oirn ' Tha ' n snaim a nise ceangailte , Gu daingeann agus teann ; ' S e their luchd na fanoid rium Nach ' eil mo phrŏthaid ann : — ' M fear aig am beil fortan , Tha crois aige na cheann , ' S tha mise taingeil , toilichte , Ge d ' tha mo sporan gann .
 
AN GILLE DUBH CIAR - DHUBH .
 
Cha dirich mi brughach , ' S cha shiubhail mi mòinteach , Dh - fhalbh mo ghuth cinn , ' S cha sheinn mi òran .
 
Cha chaidil mi uair , O luan gu dòmhnach , ' S an gille dubh ciar - dhubh Tighinn fo m ' ùidh .
 


[TD 77]

' S truagh nach robh mise , ' S an gille dubh ciar - dhubh ;

Powered by CQPWeb