Displaying extended context for query match in text 141
    

' S ruitheadh iad gu saidealta ; ' S gu ' n teich iad o lathair t - eudainn , ' N tra dh ' eireas do chabar ort .
 
' Nuair thig am Marcus thugainn dachaidh , ' S na fir ghast gu freagairt leis , ' S lionar marcaich thig gu d ' charraid ,

[TD 25]

Null gu h - Asinn leanadh riut , Dheanadh atack air an Caisteal , ' S cha bhiodh clach gu ' n leagail deth , ' Nuair thogas Uilleam leibhidh , Gu ' n eirich an cabar ort .
 
Tha ' m brochan aig toirt saradh , Tha ' n càl aig toirt at oirbh ; Ach ' s beag is miste ' n t - armunn , ' Ur sàth thoirt a nasgaidh dhuibh ; Ge mor thug sibh chaise , Thair airinean Asinne , Cha ' n fhacas cuilm am Foluis , Ge mor bha do chearcan ann .
 
Caisteal biorach , nead na h - iolair , Bidh na gillean gortach ann , Cha ' n fhaicear biora ann ri teine , Mur bi dileag bhrochain ann , Choidhch cha ' n fhaicear ac ' a mhairt - fheoil ,

Powered by CQPWeb