Displaying extended context for query match in text 102002
    

air a chlaidreadh gu goirt le h - obair a ' s droch - shid .
 
Bha ' bhean ' n a suidhe aig an teine .
 
“ An d ' thainig thu ' ghaoil ?
 
” ars ' ise , “ nach e sin an latha !
 
tha e air a bhi cho fliuch ' s nach b ' urrainn mise dol a dh ' iarraidh uisge , agus leis a sin cha ' d fhuair mi do dhinneir a dheasachadh ; ach o ' n tha thusa nis co fliuch ' s is urrainn duit a bhi , bhithinn a ' d ' chomain n ' an rachadh tu ' dh ' iarraidh cuinneag uisge .
 
” Thog e ' n da chuinneig , agus thug e ' n tobar air ; bha ' n tobar greis air astar , ach cha b ' fhada gus an do thill e ; chuir e aon do na cuinneagan air an urlar , agus thilg e na bha ' s a ' chuinneig eile air mullach cinn a mhnatha , agus a ' chuinneag eile air an doigh cheudna .
 
“ Sin , a ghraidh , ” ars ' esan ,

Powered by CQPWeb