Displaying extended context for query match in text 400094
    

Sanas ]

[TD 165]

DAORADH AN FHEARAINN le Eilidh Watt B ' ann le bhi a ' gealladh Dha cumhachd air uile rìoghachdan an domhain a rinn an Diabhul ionnsaigh air Crìosd a bhriabadh .
 
B ' iomadh duine a chaidh a thoirt a thaobh leis an dearbh ghealladh seo , oir , chionns gur th ' ann ás an talamh a thig ar teachd - an - tìr thathas a ' cur luach air fearann , is bha bho ' n chiad eachdraidh .
 
Is cuimhne leam mar thubhairt m ' athair rium , is mi air bad de Ghleanndail abairt ceàrr .
 
“ Chan e lethbheinn idir a th ' ann , ach an Lephin .
 
Leth - pheighinn .
 
B ' e seo àite air an robh màl de leth a ' pheighinn air a thogail uaireigin .
 
” “ Dé an talamh , ” arsa mi fhìn , “ a gheibheadh fear sam bi air leth a ' pheighinn ?
 
” “ Theagamh , ” ars esan gu tioram , “ gum faigheadh e dhà uiread is a gheibheadh am fear aig an robh Feòrlig .
 
Thoir thusa an aire gun robh ceithir feòrlinn ann am peighinn .
 

Powered by CQPWeb