Displaying extended context for query match in text 100
    

A bhiodh fàd ann am fiabhras , ' S ann a dh - fhas mi mar fhuathaich ' , Cho cruaidh ris an iarunn ; Ach bho thoiseach ar sinnsridh , “ ' S trì ni thig gun iarraidh , An gaol agus eagal , ' S gun leith - sgeul an t - iadach .
 


[TD 60]

EALAIDH GHAOIL .
 
LE EOBHON MAC - LACHUINN .
 
Air faillirin , illirin , uillirin ò , Air faillirin , illirin , uillirin ò , Air faillirin , illirin , uillirin ò , Gur boidheach an comunn , ' Th ' aig coinneamh ' n t - Strath - mhòir .
 
* Gur gile mo leannan Na ' n eal ' air an t - shnàmh , Na cobhar na tuinne , ' S e tilleadh bho ' n tràigh ; * The chorus and first stanza of this song are not Maclachlan ' s .
 
They were composed by Mrs Mackenzie of Balone , at a time when , by infirmity , she was unable to attend the administration of the Lord ' s Supper in Strathmore of Lochbroom — and ran word for word the same except the last two

Powered by CQPWeb