Displaying extended context for query match in text 100
    

brònach , Fear mar ri tè , a pògadh a beul , A brìodal an deigh pòsaidh , Dh ' ùraich mo mhiann , dh ' ath ' rich mo chiall , Ghul mi gu dian , dòimeach , Gach cuisle agus féith , o iochdar mo chléibh Thug iad gu leum co ' - lath !
 
Ort tha mo gheall , chaill mi mo chonn , Tha mi fo throm chreuchdan , Dh ' aisigeadh t - fhonn slainte d ' om chom , Dhiuchdadh air lom m ' éibhneas , Thiginn ad dhàil chuirinn ort fàilt ' , Bhithinn a ghraidh reidh riut — M ' ulaidh ' s mo mhiann , m ' aighear ' s mo chiall , ' S ainnir air fiamh gréin ' thu !
 


[TD 50]

Thuit mi le d ' ghath , mhill thu mo rath , Striochd mi le neart dòrain Saighdean do ghaoil sàit ' anns gach taobh , ' Thug dhiom gach caoin co ' - lath , Mhill thu mo mhais , ghoid thu mo dhreach , ' S mheudaich thu gal bròin dhomh ; ' S mar fuasgail thu trà , le t - fhuran ' s le t

Powered by CQPWeb