Displaying extended context for query match in text 155
    

Gus an deachaidh i siar anmoch .
 


[TD 309]

Seachd fichead do chlannaibh Righ , Ga ' m bu dual gaisg ' is mor ghniomh , Thuit sud le Oscar an aigh Is le Cairioll Corra - chnamh .
 
Mun ' fear a chuaidh as o fhaobhar arm , No ' n comhrag le maom do threig , Do Righ Lochlainn no do shluagh , Cha deachaidh duine do thir fein .
 
Na ' m faigheadh e co ' throm na ' n arm , Earragan Mac Ainnir na ' n arm glas , ' S an Albhuidh na ' n abairt , air Triath , Cha ghlactadh ach an Fhiann as .
 
Corr agus leath ar Fiann , Thuit sud air an t sliabh mu dheas , Ach na ' n luadhimid a Ghrian , Cha mho na ar trian thainig as , Ach na ' n luaidhimid ar Righ , Cha mhnaoi is Triath fo bhron , ' S ge d ' thainig d ' ar maithibh as , Cha d ' rinn sinn ar leas san lo .
 
Na Bratichean .
 
Manus Righ Lochlainn .
 
GE d ' gheabhadh Righ Lochlainn sud , Na bha mhaoin ' s do

Powered by CQPWeb