Displaying extended context for query match in text 148
    

t soisgeil .
 
C .
 
Am feadar co ' pairt san t sacramaint so , a thabhairt do ' n droing ata lag ann creidimh agus fuidh mhoran eagail , maille re luchd gabhail iomchuidh ?
 
F .
 
Feadar , oir ' ta creidmhich anmhunn a measg cairdibh Chriost , d ' am bheil e a tabhairt cuireadh , agus san aca ' ta coir air aran na cloinne ; os barr , chuaidh an riaghail so orduchadh mar mheadhon , chum neart spioradail , agus gràs a thabhairt dhuinne .
 
C .
 
Ach nach fead na creidmhich annmhunn agus amharasach sin , fuireachd air an ais , gus an rig iad air neart agus co ' fhurtachd ?
 
F .
 
Cha ' n fhead ; oir ata neart agus co ' fhurtachd r ' am faghail ann an slighe a chreidimh agus ann gnathachadh na meadhona a dh ' orduigh Dia , chum na criche sin ; agus cha ' n ' eil aobhar aguinn duil air bith altrom , gu ' m fuigh sinn iad , am feadh an ni sinn dearmad air an riaghail naomh so , ata na h aon do na meadhona sin .
 
C .
 

Powered by CQPWeb