Displaying extended context for query match in text 100
    

Labhair mo chompanach runach , Dean stad ' s feuchaidh sinn cleas ùr dh ' i , Faigh thusa boiseag dheth ' n bhùrn , ' S fanaidh na lùdagan sàmhach .
 
Thug mi ' n , &c .
 
Fhuair sinn staigh gun dad uamhainn , ' S bha sinn farasda n ' ar gluasad , Rainig sinn leabaidh nan gruagach , ' S chuir mi - fhìn gu suairc mo làmh orr ' .
 
Thug mi ' n , &c .
 
Thuirt i rium , na tig ni ' s faide , ' S leanabh te eile nam ' achlais , Cha ' n eil rùm agad fo ' n phlaide , ' S bi pilleadh dhachaidh mar thainig .
 
Thug mi ' n , &c , Thuirt mise , na bi cho doichleach , Fuirich gu si - mhalta , , socrach ,

[TD 91]

Dad a mhì - mhodh dhut cha nochd mi , Gus ' n eirich thu moch a maireach .
 
Thug mi ' n , &c .
 
Thuirt i , ma ta cuir dhiot t - aodach , Bheir mise nochd mo leath - taobh dhut , Air eagal ' s gu ' n dean thu

Powered by CQPWeb