Displaying extended context for query match in text 217001
    

gu ' n robh iad an seilbh air na h - Eileinean Breatunnach gu h - iomlan .
 
Chan eil an teagamh is lugha aig an Ollamh Rice Holmes nach robh , aig aon àm , an dùthaich gu buileach an seilbh nan Cruithneach .
 
Aon dearbhadh air so gheibhear an ainm a ' chinnich .
 
Am measg nan Eireannach theirte Cruthni riu .
 
A nuas o na linntean meadhonach is e ainm an eilean Bhreatunnaich , anns a '

[TD 5]

chainnt Chuimrich , ynys Prydein .
 
Is e is brìgh do ynys Prydein innis , no eilean , nan Cruithneach — c air a h - atharrachadh gu p .
 
Nis , tha Prydein a ' riochdachadh sean fhacal Cuimreach Priten , agus bha samhlachadh nach bu bheag aige ris an fhacal Ghréugach Pretavoi .
 
Feumar a chumail air chuimhne nach d ' fhuair Cruthni , Prydein no Priten àite an litreachas gu fada an déigh àm Cheasair .
 
Ach tha daimh shoillear eadar Pretavoi nan Gréugach agus Priten nan Cuimreach ; agus b ' e Pretavoi an t - ainm fo ' n robh aithne aig Ptolemi agus sgrìobhadairean Gréugach eile air “ Breatunn ” Bha Ptolemi beo anns

Powered by CQPWeb