Displaying extended context for query match in text 101
    

1 .
 
FIONN IS GARA MAC STAIRN .
 
225 lines .
 
Dr .
 
Irvine ' s MS .
 
, page 129 .
 
Copied by Malcolm Macphail .
 
Edinburgh , April 1 , 1872 .
 
1 SGUAB Garbh na sleibhtean , ' S ghull na glinn fo chois ; Lub na caoilltean an cinn ualach , ' S thiormuich suas na tuiltean uisg .
 
2 Shrannadh a ' Mharc shluagh a ghaoth , Thuit am fraoch fo fhuaim an tart ; Loisgeadh am feur le ' n dian astar , ' S ghull man ghlasan gach bachd .
 
3 Theich an eilid le fuathas baoth , Chual i glaodh a rain ' a sgairt ; Sheall am fir eum gu nuathara claon , Co iad na daoin tha ruag mo theach ?
 
4 Bha garbh treun mar shruth a ghlinne , ' S am fireach a ' cridheadh fo ghluasad ; Uamhasach mar thorrun a gheamhraidh , Ri oidhche annradh ann àm fuathais .
 
5 Arda mar Ghiubhas na beinne , ' San ceò a ' tionaladh mu ' n cuairt d ' i ; Marbhtach mar cheud tamasg , Aig carra daingean Loda bhuailtich .
 
6 B ' fharsaing rioghachd Gharabh

Powered by CQPWeb