Displaying extended context for query match in text 134
    

iunnais , dh ' fhalbh ar sùgradh ' s an uair .
 
Tha thu a d ' lighich ' neo - thuisleach , maith a dh ' iarruidh gach cuisle , Cha ' n ' eil iarmailt no duslach air nach cuireadh tu [ ?
 
]

[TD 51]

Cha ' n ' eil eugail na fàilinn ' tha ' n clannaibh nan Gaidheal Nach toir thu gu slainte , ' s theid do phaigheadh a d ' dhuais .
 
Nuair ' shuidheadh - mid sochdair , ' s e ' ghlaodhadh na bodaich , Cha b ' ionnan ' s am brochan , thoir boslach dhe ' nuas .
 
Oran Gaoil .
 
THA mo chionn air mo leannan , ' S guirme sùil , ' s is caoil ' mala , Gruaidh mar chaoran air chrannaibh , Mar an ròs do bheul tana , Tha do shlios mar an Eala , No mar chainchein ' s an earrach , ' Bhiodh a cinntinn an gleannaibh an fhàsuich .
 
Bhiodh a cinntinn , &c .
 
' S lionmhor buaidh ort ri aithris , Do chul - dualach , donn , clannach , Sùil liontaidh , ghorm , mheallach , Mar dhrùchd air bharr

Powered by CQPWeb