Displaying extended context for query match in text 102002
    

Uam , do ' n Iuraidh ; Dh ' fhalbh mo nighean chruinn , donn — Cneas mar eal ' air bharr thonn — Och a ' s och !
 
mo nighean donn , Dh ' fhag thu mi - shunnd orm .
 
' S truagh nach robh mi ' s mo ghaol Ann an gleann cubhraidh ; ' S truagh nach robh mi ' s mo ghaol Ri h - uisg ' ann ' s ri gaoith ; ' S fo shileadh nan craobh Bhitheamaid sunndach .
 
Dh ' fhalbh , &c .
 
Nam biodh agamsa spreidh , Bhithinn gle chuirteil , Nam biodh agamsa spreidh Feadh bheann a ' s feadh shleibh , B ' ur a gheibhinn thu fein , ' S cha bu cheil ' umpaidh .
 
Dh ' fhalbh , &c .
 
Ged tha thusa an trath - s ' Ann an gleann Iuraidh , Ged tha thus ' ann ad thamh , Tha d ' aigne fo phramh , Agus mise gun stath , Le do ghradh ciurrta , Dh ' fhalbh , &c .
 
Beir mo shoraidh le gradh Uam do ' n Iuraidh ; Beir mo shoraidh le gradh Dh ' fhios

Powered by CQPWeb