Displaying extended context for query match in text 102004
    

ogha mèirlich ri d ' leanabh .
 
Cha ' n e air a shon sin nach faod an gille bhi math , agus de dhaoine matha , ach gu dearbh ma tha , a bhuidheachas sin da fhein — ' s cha ' n ann dutsa , a Mhór , a ghabh leis gun eòlas , gun aithne air fein no air a mhuinntir .
 
Ach am beil a bheag idir aige ?
 
PAR .
 
Innsidh mise dhut mar tha sin — fhad ' s is léir dhomhsa .
 
Tha aig ' n Umbrella rìomhach ud a tha fo ' achlais — agus a ' chasag odhar a tha slaodadh ri dha shlinneig , mar gu ' m faiceadh tu sean aodach air stob , no air sgàth ann an eorna — agus mar thuirt an t - òran , Gun fhios a béil n ' a phoca Na dh ' oladh a deoch - slainte .
 
MOR .
 
Mur ' eil cèird no stòras aige , tha rud is fearr aige — modh a ' s ionnsachadh , ' s bheir e e fein as gach cuideachd le ceòl ' s le conaltradh .
 
FIONN .
 
Tha ' n t

Powered by CQPWeb