Displaying extended context for query match in text 217003
    

léir , tuath air Dun - Breatann is an Abhuinn Dubh fo shròil Shìol Ailpein .
 
Thainig a ' chòir so air Coinneach , ris am faodar Coinneach I .
 
a ràdh , a thaobh fola air an da thaobh , a thaobh a sheanar air taobh nan Sgotach , is a thaobh a sheanamhar air taobh nan Cruithneach .
 
Tha Aindreas Lang a ' toirt fa - near gu ' m bu Choinneach theagamh an rìgh dligheach a réir nòis an dà shluaigh , is mar sin gu ' m faodar a chreidsinn gu ' n robh Sgotach is Cruithneach le chéile lan thoilichte !
 
Is ann le nàdur magaidh a tha Lang ' g a ràdh so , ach faodaidh beagan de ' n fhìrinn a bhi aige .
 
Ach biodh sin mar a thogras e , bha còir Shìol Ailpein air crùn Albann air a dheadh dhaingneachadh , air los is a dh ' aindeoin gach nàmhaid leis an robh iad air an cuartachadh gu ' n do lean an t - slat rìoghail riu féin is ri an gineil eadhon fad is a bha rìgh air a chrùnadh air Albainn .
 
Agus de gach nàmhaid dhiubh sin

Powered by CQPWeb