Displaying extended context for query match in text 100
    

ghuidhinn mo ghalar Do m ' charaid no ' m nàmhaid ; Chaidh acaid am chridhe , ' S cha dean lighichean bonn stà dhomh !
 
Beul milis , dearg , daite , Deud snaighte mar dhisnean , Suil ghorm is glan sealladh Fo ' n chaol mhal ' aig an rìbhinn ; Tha cul buidhe mar òr ort , Is boidhche nan dìthean ; Blas na meal ' air do phògan , ' S be mo dheòin bhi riut sinnte .
 
Ge ' d chum mi falach an sgeula Tha mi ' n deigh bho cheann greis ort ; Aig a mhiad ' s thug mi ghaol dut Tha ' m aodunn air preasadh : Dh - fhas glaise ' nam ghruaidhean , ' S bochd a bhuaidh th ' air an t - sheirc sin , A chaochail mo shnuagh dhiom , Mar dhuine truagh ' thig á teasaich .
 
Mar dhuine truagh thig à teasaich , A bhiodh fàd ann am fiabhras , ' S ann a dh - fhas mi mar fhuathaich ' , Cho cruaidh ris an iarunn ; Ach bho thoiseach ar sinnsridh , “ ' S trì ni thig gun iarraidh , An gaol

Powered by CQPWeb