Displaying extended context for query match in text 102005
    

urrainn domh gu ' n deanainn òran — ' S truagh , a righ , nach robh mi pòsd ' Air òigeir a ' chuil dualaich .
 
O gur e mo cheist an t - òigear !
 
Fear ' chuil duinn ' s an leadain bhòidhich ; ' S mi gu ' n siubhladh leat thar m ' eólas , Ged tha ' n còta ruadh ort .
 
' S mor a thug mi ghaol do ' n fhiùran , Tha mach á teaghlach Chill - Fhùndainn — Sealgair fhiadh thu ' m beinn a ' bhùiridh , ' S eilid lùth nan luath - chas .
 
Ged tha blàth na bric ' ad aodann , Cha do lughdaich sud mo ghaol ort ; ' S mi gu ' n siubhladh leat an saogh ' l , Na ' n saoilinn do bhuannachd .
 
Phosainn thu dh - aindeòin mo chàirdean , Gun toil m ' athar no mo mhàthar — Iain - Saor a tha mi ' g àireamh , Bho ' n ' s e chnàmh a ' ghruag dhiom .
 
Tha an Nollaig tigh ' nn as ùr oirnn ; Ged a tha gur beag mo shùnnd rith

Powered by CQPWeb