Displaying extended context for query match in text 133001
    

suas maille ris a chruineachd , fhads ' a bhios ' an saoghal mar tha e .
 
Cha ' n ' eil sochair sam bith cho maith ' s nach feudar a mi - bhuileachadh ; agus ' s ann mar sin a tha tachairt air uairibh do ' n dannsa ; Ach an e mise no m ' fhidheall is coireach ?
 
Nan oileanaicheadh iadsan an clann ( mar thug sibh fein gu ceart fainear ) ann an eagal agus eolas De , ' s beag lochd a dheanadh mo cheòlsa dhoibh .
 
Ma loisgeas burraidh a bheul le brochan teith , an còir a h ' uile cuach bhrochain anns an dùthaich a spealgadh ?
 
Am biodh e riasanta an cinne daonna chumail o ' bhiadh , chionn gum faod corra gheòcaire mosach e fein a thachdadh leis ?
 
Ach Alastair Mhòir , bi thusa glic , agus gabh sanas , agus thoir an aire air do ghnothaichean fein .
 
Tha geur bharail agam co thu , is na smuaintich gu ' n ceil do chulaidh chaorach thu .
 
Ma tha clann agad , teagaisg dhoibh a bhi ionraic , seirceil , agus stuama : Cuir fein eisimpleir bheusach

Powered by CQPWeb