Displaying extended context for query match in text 102002
    

briathran grinne gu maise maduinn chiúin chéitean a chur an ceill : A Righ , gur boidheach an sealladh , Mu ' n cuairt do lagan a ' chrò , Doire cubhraidh nam meangan , Mu ' n iadh ' sa ' mhaduinn an ceò &c .
 
R .
 
I .
 
( Ri leantuinn .
 
) ORAN .
 
( GUN DUAIS* ) [ Air Fonn — “ Ruidhlidh na Coilich Dhubha , ” &c .
 
] Na ' m biodh caileag agam fhìn Sìomhalt bu mhath leam i ; Fhad ' s a dh ' fhanadh i rium bìth , Bhithinn rithe bàigheil .
 
Is neònach an rud a th ' ann , An - tlachd air banasgail , Is ceòlar an rud a th ' ann , Brioguisean air pàistean .
 
Ma shaothraicheas tu thar o chòir ' S dògh gu ' n tig fallus ort ; ' S ma theid thu domhain anns an òl , Ni thu bròn am màireach .
 
Is neònach an rud a th ' ann , *Fang mu na boirionnaich ; Is neònach an rud a th ' ann , Galar a ' bhuntàta .
 
Féumaidh mnathan uaisle tì , ' S dìth e

Powered by CQPWeb