Displaying extended context for query match in text 400077
    

a horse .
 
.
 
.
 
.
 
' ” Chan eil mi fhìn uile gu léir riaraichte leis a ' mhìneachadh : theirinn gu bheil a ' seann mhìneachadh “ buachaille na mara ” nas fhasa gabhail ris .
 
Ach is dòcha gu bheil Lockwood ceart air a shon sin .
 
Taobh seach taobh , tha m agus b buailteach air a dhol a lùib a chéile .
 
( Ma ' n duirt am pàiste Gàidhealach a thogadh air a ' Ghalldachd : “ That table fell on my buin ” ) .
 
Tha Terence McCaughey a ' sloinneadh eachdraidh an abairt ' sam bith , mar a th ' againne an Gàidhlig Alba ma choinneamh an fhacail ar bith aig na h - Eireannaich .
 
Gu mì - fhortanach , cha d ' rinneadh cruinneachadh iomlan a seo ; tha e ag agairt nach eil ' sam bith fiù is na Leódhus fhéin ri fhaighinn sa ' chruth “ samith .
 
” Ach tha “ samith ” agus “ sa bith ” aca Leódhus , agus an àiteachan eile ; sa ' chòrr an dùthaich cluinnear “ ' sa ( m ) bith .
 
” A réir is mar a tha

Powered by CQPWeb