Displaying extended context for query match in text 100
    

B ' fhearr a phog na ' bhi falamh , Mar a faigh mi do bhuannachd , Cha ' n ' eil m ' éibhneas air thalamh , Mar a faigh mi thu ' Mhairi !
 


[TD 59]

Cha dual domh bhi fallain Ma bhios mi fada mar tha mi : Cha ghuidhinn mo ghalar Do m ' charaid no ' m nàmhaid ; Chaidh acaid am chridhe , ' S cha dean lighichean bonn stà dhomh !
 
Beul milis , dearg , daite , Deud snaighte mar dhisnean , Suil ghorm is glan sealladh Fo ' n chaol mhal ' aig an rìbhinn ; Tha cul buidhe mar òr ort , Is boidhche nan dìthean ; Blas na meal ' air do phògan , ' S be mo dheòin bhi riut sinnte .
 
Ge ' d chum mi falach an sgeula Tha mi ' n deigh bho cheann greis ort ; Aig a mhiad ' s thug mi ghaol dut Tha ' m aodunn air preasadh : Dh - fhas glaise ' nam ghruaidhean , ' S bochd a bhuaidh th ' air an t - sheirc sin , A chaochail mo shnuagh dhiom , Mar dhuine truagh ' thig á

Powered by CQPWeb