Displaying extended context for query match in text 133001
    

bha aice fein gu cùramach na cistidh , a toradh na ' n cearc ' s nan uibhean fa dheireadh a reic i .
 
Cha ' n ann uair sa bhliadhna , no san ràidhe a tha chuirm so , ach co tric ' sa tha na fir on bhaile .
 
Nach cealgach an cleachdadh so ' measg mhnathan a tha gabhail oirre bhi dleasannach d ' am fir - phòsda ?
 
' Nuair thig na fir bhochd dhachaidh san anamoch , gu sgith , airsneulach , cuirear maoirneanan boga buntàta , , agus meadar de ' n dubh - brochan air am beulaobh ; gabhaidh iad fein oirre nach ' eil iad air chòir ; agus bithidh na fir a ' furan oirre le caoimhneas a bheag no mhòr a ghabhail ; ach ' s deacair dhoibh sin a dheanamh .
 
Tha ' n t - Ileach bochd a ' gearan gu cruaidh air buitseach ruadh Eisnis , gu bheil i fein agus Drollan gu ròiceal air tàiltibh a chuid ìm agus chàise ; an duine truagh !
 
' s iomad fear san dùthaichs ' a tha tuigsinn a ghalair , nam biodh cagar agamsa ' na chluais , bheirinn

Powered by CQPWeb