Displaying extended context for query match in text 400037
    

air an t - saoghal , sagart Antigonish , ministear an Eilein Mhóir , is daolagan a ' bhuntàta .
 
Gnàthasan Cainnte Bha Calum is Teàrlach Dùghallach sna Haun , an taobh an iar Mhuile , am beachd dol sgrìob do Thobarmhoire .
 
Bha dà sgoth aca , agus dh ' fhaighnich Calum : “ An gabh sinn an sgoth bheag no an sgoth mhór ?
 
” B ' e an fhreagairt a thug Teàrlach : “ A ' cuartachadh Rubha - na - Caillich cha mhisde sinn saidhbhireachd a ' bhùird fo ar casan .
 
” Nach inich an abairt ?
 


[TD 65]

Ceilidh Mullach Na Beinne AM BARD BOCHD BHO chionn oidhche no dhà bha mi stigh ' s gun anail fo na cabair ach mi - fhìn ' s an cat ' s mi ann an cathair an taic an teine ri leughadh paipeir an là .
 
Gu dearbh cha robh mi ri faighinn tlachd sam bith ás na bha mi ri leughadh — cogadh am Bizerta , aimhreit mu Kuwait agus ceannardan nan dùthchannan móra a ' cur an corragan ri ' n sròinean ri chéile airson Berlin .
 
Co - dhiùbh dh ' fhalbh an cadal leam

Powered by CQPWeb